Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VTE Verhuur

Artikel 1. Algemene bepalingen

In deze algemene verhuurvoorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele voorvoegingen daarvan gebruikt en hebben deze, indien en voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis:

 1. Verhuurvoorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van VTE Verhuur.
 2. Verhuurder:  VTE Verhuur  en/of diens personeel.
 3. Wederpartij: elke natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of een bedrijf, elke natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en elke rechtspersoon of andere rechtsvorm welke tot VTE Verhuur in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met VTE verhuur gesloten overeenkomst. Met name wordt hieronder ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden gehuurd.
 4. Huur/verhuur: een tussen VTE Verhuur en wederpartij te sluiten c.q. gesloten overeenkomst waarbij VTE Verhuur tegen betaling door de wederpartij van een tussen partijen overeengekomen (huur)prijs voor bepaalde tijd aan de wederpartij een of meerdere huur objecten in gebruik afstaat.
 5. Overeenkomst(en): de tussen VTE Verhuur en wederpartij aangegane huurovereenkomst(en), waarop de verhuurvoorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn.
 6. Schriftelijk: door middel van een document (zowel op papier als per e-mail), ondertekend door gevolmachtigde vertegenwoordigers van VTE Verhuur (en/of wederpartij). Ondertekening houdt zowel een handtekening in als een op schrift gestelde akkoordverklaring.
 7. Offerte: vrijblijvende, op schrift gestelde uitnodiging door VTE Verhuur aan een potentiële wederpartij tot het doen van een aanbod.
 8. Aanbod: de door een wederpartij aan VTE Verhuur gegeven op schrift gestelde of mondelinge opdracht, bestelling of reservering.
 9. Orderbevestiging: op  schrift gestelde aanvaarding van het aanbod door VTE Verhuur aan de wederpartij.
 10. Gebrek(en): een aan VTE Verhuur toe te rekenen mankement of defect aan het gehuurde, dat reeds voor levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak voor de levering ligt, waardoor het gehuurde niet (naar behoren) functioneert.
 11. Dagwaarde: de nieuwprijs van de zaak per schadedatum/datum vermissing, verminderd met de afschrijving op basis van leeftijd of het aantal draaiuren van de verloren gegane zaak.
 12. Restwaarde: de economische waarde van de zaak per schadedatum/datum vermissing.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van VTE Verhuur en op alle door VTE  Verhuur aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn de verhuurvoorwaarden van toepassing op door VTE Verhuur aangegane overeenkomsten tot verhuur van roerende zaken aan een wederpartij.
 2. Indien wederpartij in zijn aanbod of andere correspondentie met betrekking tot de overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan voorgaande niet af.
 3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst en/of enige bepaling uit de verhuurvoorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door VTE Verhuur wordt gedoogd, zal dat geen percedentwerking hebben en kan de wederpartij daaraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige overeenkomsten.
 4. De wederpartij met wie eenmaal met toepassing van deze verhuurvoorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de verhuurvoorwaarden op latere overeenkomsten tussen haar en VTE Verhuur die schriftelijk, mondeling telefonisch, per fax of per e-mail zijn gesloten.

Artikel 3. Offertes

 1. Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden VTE Verhuur op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.
 2. Een offerte is geldig gedurende twee weken na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt.
 3. Door VTE Verhuur verstrekte gegevens blijven eigendom van VTE Verhuur, mogen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VTE Verhuur niet worden verveelvoudigd en/of verstrekt aan derden, en moeten op verzoek onmiddellijk aan VTE Verhuur worden geretourneerd. VTE Verhuur behoudt zich tevens alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.
 4. De door VTE Verhuur verstrekte gegevens dienen slechts als voorbeeld, waaraan geen rechten ontleent kunnen worden.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover VTE Verhuur een orderbevestiging heeft gedaan dan wel een huurcontract met de wederpartij heeft gesloten. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de orderbevestiging door VTE Verhuur is verzonden, dan wel het huurcontract door de wederpartij is ondertekend of op andere wijze wordt bevestigd.
 2. De orderbevestiging, dan wel het huurcontract, wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De wederpartij wordt geacht met de inhoud van de orderbevestiging in te stemmen, tenzij zij binnen 5 werkdagen na dagtekening van de orderbevestiging in schrift aan VTE Verhuur laat weten dat zij zich niet met de inhoud kan verenigen. Door ondertekening/bevestiging van het huurcontract stemt de wederpartij in met de inhoud hiervan.
 3. Een op schrift gesteld aanbod kan uitsluitend in schrift worden herroepen of gewijzigd, en slechts indien deze herroeping of dit verzoek tot wijziging VTE Verhuur heeft bereikt, alvorens de orderbevestiging is verstuurd, dan wel VTE Verhuur is overgegaan tot feitelijke uitvoering van de overeenkomst. In ieder geval is een op schrift gesteld aanbod onherroepelijk geworden, indien niet binnen 5 werkdagen na dagtekening daarvan, een herroeping is verzonden. Een mondeling aanbod is onherroepelijk.
 4. VTE Verhuur heeft het recht een aanbod zonder opgave van redenen te weigeren.
 5. In afwijking van het in lid 1 bepaalde, kan een overeenkomst ook tot stand komen doordat VTE Verhuur, na ontvangst van een aanbod, aanvangt met de feitelijke uitvoering daarvan.

Artikel 5. Inhoud van de overeenkomst

 1. De inhoud van de overeenkomst en de omvang van de verplichtingen worden uitsluitend bepaald door de orderbevestiging/het huurcontract en hetgeen in de verhuurvoorwaarden is bepaald. Indien er, met betrekking tot dezelfde overeenkomst, zowel een orderbevestiging is verstuurd als een, door VTE Verhuur ondertekend of van VTE Verhuur uitgaand en door wederpartij ondertekend/niet bestreden huurcontract is opgemaakt, dan is, ingeval van tegenstrijdigheid, de inhoud van het huurcontract bepalend. Een en ander tenzij in schrift anders is overeengekomen.
 2. Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of mededelingen gemaakt of gedaan door medewerkers van VTE Verhuur, of namens VTE Verhuur gemaakt of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden VTE Verhuur slechts indien deze afspraken, toezeggingen of mededelingen zijn gedaan door bevoegde bestuurders of gemachtigde personen en deze schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Voor door fabrikanten en/of importeurs verstrekte gegevens, aanvaardt VTE Verhuur geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid daarvan.
 4. Geringe afwijkingen van de overeenkomst door VTE Verhuur zijn toelaatbaar, indien en voor zover de wederpartij voor totstandkoming van de overeenkomst geen op schrift gesteld opgave heeft gedaan van voor haar essentiële vereisten en voor zover de door VTE Verhuur te leveren prestaties door de afwijkingen niet wezenlijk anders worden.
 5. Slechts indien de wederpartij aantoont dat de gehuurde zaken zodanig afwijken van de overeenkomst en/of de door VTE Verhuur verstrekte gegevens, dat de wederpartij in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft de wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden. VTE Verhuur is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.
 6. VTE Verhuur is gerechtigd om, ter nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, (gelijksoortige) zaken bij een derde in te huren (derdeverhuurder).

Artikel 6. Legitimatieplicht 

Alvorens de overeenkomst met wederpartij wordt aangegaan kan verhuurder wederpartij verplichten zich te legitimeren door middel van één of meerdere rechtsgeldige legitimatiebewijzen (met pasfoto) alsmede een kopie van bank- of giroafschrift niet ouder dan 14 dagen.

Artikel 7. Huurperiode

 1. Het gehuurde wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur.
 2. De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en, meer specifiek:

-          Indien is bedongen dat wederpartij het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie komt ophalen: op het tijdstip waarop het materieel door VTE Verhuur aan wederpartij wordt overhandigd;

-          Indien is bedongen dat VTE Verhuur de aflevering van het gehuurde verzorgt: op het tijdstip waarop VTE Verhuur het gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld.

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de overeengekomen einddatum indicatief. De huurtermijn eindigt feitelijk:

-          Indien is bedongen dat wederpartij het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie retourneert: op het tijdstip waarop het materieel door de wederpartij aan VTE Verhuur is overhandigd;

-          Indien is bedongen dat VTE Verhuur het ophalen van het gehuurde verzorgt: op het tijdstip waarop het materieel door VTE Verhuur is opgeladen;

-          Bij het verstrijken van een termijn voor teruggave, die in schrift, app of e-mail door VTE Verhuur aan de wederpartij wordt gesteld, op de laatste dag van voornoemde termijn om 17.00 uur.

 1. Indien er sprake is van meerdere gehuurde zaken op dezelfde overeenkomst, kan er ook per (aantal) artikelen worden afgemeld (gedeeltelijke afmelding). De hiermee gemoeide aan- en afvoerskosten per (extra) rit komen voor rekening van de wederpartij. Voor de resterende zaken blijft de huur doorlopen totdat de huurtermijn wordt beëindigd op een in lid 3 omschreven wijze.
 2. De huurperiode mag zowel in schrift als telefonisch door de wederpartij worden verlengd.
 3. De tussen partijen overeengekomen periode wordt steeds stilzwijgend verlengd met een gelijke termijn wanneer de wederpartij het huurobject bij het einde van de huurperiode niet tijdig bij VTE Verhuur heeft ingeleverd.

Artikel 8. Aflevering en risico

 1. Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door VTE Verhuur in acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze VTE Verhuur niet. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opgegeven leveringstermijn nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn.
 2. Bij overschrijding van de leveringstermijn is de wederpartij echter gerechtigd om VTE Verhuur per post  een redelijke termijn voor nakoming te gunnen, welke termijn in ieder geval niet korter dan twee werkdagen is, gerekend vanaf datum ontvangst van het aangetekende stuk door VTE Verhuur.
 3. Slechts na overschrijding van de volgens lid 1 overeengekomen of volgens lid 2 gestelde termijn, is de wederpartij gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. VTE Verhuur is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.
 4. VTE Verhuur is bevoegd in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met levering tot de gehele bestelling gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover met wederpartij overleg worden gevoerd. In geval van levering in gedeelten is VTE Verhuur bevoegd de reeds geleverde zaken steeds direct te factureren.
 5. De gehuurde zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgedragen op de wederpartij:

-          Bij levering af bedrijf van VTE Verhuur te Drachten: op het moment van feitelijke bezitsverschaffing;

-          Bij levering op een andere locatie: op het moment dat de zaken op de overeengekomen locatie zijn afgeladen.

 1. Het bezorgen van de verhuurde zaken wordt gepland tussen 08.00 uur en 18.00 uur, tenzij anders overeengekomen. Exacte tijdstippen kunnen daarbij niet worden ingepland; de levering zal plaatsvinden in vooraf overeengekomen dagdelen. VTE Verhuur bezorgt uitsluitend op de begane grond.
 2. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de in ontvangstneming van de gehuurde zaken. Indien bij de levering niemand aanwezig is heeft VTE Verhuur het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De wederpartij zal alsdan toch de transportkosten verschuldigd zijn. VTE Verhuur kan, na overleg met de wederpartij, echter ook het gehuurde afleveren, docht bij verschil van mening of de afgifte als dan niet in het overeengekomen aantal en/of overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op de wederpartij uitdrukkelijk de bewijslast hiertoe
 3. Bij het aangaan van de huur/verhuur wordt de wederpartij geacht het huurobject in goede en werkende staat van VTE Verhuur in ontvangst te hebben genomen en het object op deugdelijkheid te hebben onderzocht.
 4. Indien wederpartij niet of niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is zulks geheel voor eigen rekening en risico van de wederpartij. De huurprijs is te allen tijden verschuldigd over de schriftelijke overeengekomen huurperiode.

 Artikel 9. Retournering en risico

 1. Na de retournering van de gehuurde zaken blijft de wederpartij nog twee werkdagen verantwoordelijk voor het gehuurde en derhalve ook aansprakelijk voor schade/vermissing als omschreven in artikel 13. Deze verantwoordelijkheid eindigt om 18.00 uur op de voornoemde tweede werkdag.
 2. Op het bovenstaande is het gestelde in artikel 21 onverkort van toepassing.
 3. Wederpartij dient zorg te dragen dat de zaken, na afmelding, dagelijks tussen 08.00 en 18.00 uur, door VTE Verhuur ter opgegeven locatie kunnen worden opgehaald.
 4. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat er gedurende de hierboven vermelde termijn iemand aanwezig is voor teruggave van de zaken. Indien bij het afhalen niemand aanwezig is, kan VTE Verhuur de zaken toch terugnemen. Doch, indien een geschil ontstaat over de vraag of het gehuurde in goede staat is of het juiste aantal door de Wederpartij is achtergelaten, rust op wederpartij uitdrukkelijk de bewijslast hieromtrent.
 5. De zaken dienen gereinigd en geordend gereed te staan. Zijn de zaken niet in gereedheid gebracht voor transport, dan verbeurt de wederpartij een forfaitaire boete van € 150.
 6. Gehuurde zaken worden na retournering ter bedrijf van VTE Verhuur gecontroleerd. Het meenemen van de zaken door de expeditie van VTE Verhuur of de expeditie van de derdeverhuurder is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als de wederpartij bij de controle aanwezig wil zijn, dient zij dit bij het aangaan van de overeenkomst weer te geven, zodat een afspraak kan worden gemaakt voor het tijdstip van de controle (binnen 24 uur na retournering). Als vervuiling/verontreiniging of onjuiste verpakking is vastgesteld, zonder dat de wederpartij daarbij aanwezig was, is de controle door VTE Verhuur of de derdeverhuurder bindend, en zullen de kosten hiervan aan wederpartij worden doorbelast.
 7. Indien bij voornoemde controle schade aan het gehuurde wordt geconstateerd, wordt de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. In deze schademelding zal een termijn worden gesteld waarbinnen de beschadigde zaak voor de wederpartij ter beschikking wordt gesteld, ten behoeve van een (contra-/tegensprekelijke) expertise. Na verloop van deze termijn wordt tot reparatie of vervanging overgegaan en worden alle kosten als bedoeld in artikel 13.6 (of eventueel het eigen risico/borg) aan de wederpartij doorbelast. Indien de wederpartij geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot contra-/tegensprekelijke expertise is de schadevaststelling door VTE Verhuur of de derdeverhuurder bindend.

artikel 10. Prijzen 

 1. De dagprijzen zoals vermeldt op de website van VTE Verhuur en/of andere advertenties, zijn gebaseerd op huur/gebruik van max. 24 uur en de weekprijzen op huur/gebruik van max. 168 uur.
 2. Lid 1 geldt niet voor machines met een urenteller; hierbij is de dagprijs gebaseerd op 8 draaiuren en de weekprijs op 40 draaiuren. Voor meer draaiuren geldt een toeslag.
 3. Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W., onderhoud, brandstof, olie, transport, milieuheffing, reiniging, toeslag voor schade-, afkoop-, brand- en diefstalregelingen.
 4. Voor huurtermijnen van langer dan vier weken geldt een prijs op aanvraag.
 5. VTE verhuur heeft het recht de overeengekomen prijzen te verhogen, indien factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd wijzigen. Onder bedoelde factoren zijn onder meer begrepen: wijzigingen van vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, lonen, sociale lasten en wisselkoersen.

Artikel 11. Waarborgsom

 1. Tenzij in schrift anders is overeengekomen, zal de wederpartij per overeenkomst een waarborgsom verschuldigd zijn. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurde. Indien de wederpartij verlenging van de overeenkomst wenst, dient zij, uiterlijk op de dag van de aanvang van de verlening een nieuwe waarborgsom te voldoen.
 2. De wederpartij is verplicht de waarborgsom voor aanvang van de verhuurperiode te voldoen. De waarborgsom kan contant, per rekening of via de website worden voldaan voordat het gehuurde wordt afgehaald, verzonden of afgeleverd.
 3. Indien de wederpartij een waarborgsom niet tijdig voldoet, kan VTE Verhuur de overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van VTE Verhuur op schadevergoeding.
 4. De waarborgsom mag door de wederpartij niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde.
 5. Bij het einde van de overeenkomst heeft VTE Verhuur echter het recht om de door wederpartij verschuldigde bedragen, te compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggegeven indien vaststaat dat de wederpartij aan al haar verplichtingen heeft voldaan en het gehuurde in dezelfde staat wordt geretourneerd, als waar het zich in bevond voor aanvang van de huurperiode, dit ter beoordeling door VTE Verhuur.

Artikel 12. Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij/diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de wederpartij het gehuurde bedienen, dienen bekend te zijn met de, bij het gehuurde aanwezige/aan het gehuurde bevestigde en/of uitgelegde gebruikersinstructies en/of overige handleidingen en volgens deze te handelen. Tevens staat de wederpartij ervoor in dat alle personen die het gehuurde bedienen bekwaam zijn m.b.t. deze bediening en beschikken over de terzake eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen etc. Vorenstaande geldt op straffe van verval van verzekeringsdekking en/of dekking op grond van de schadeafkoopregeling als omschreven in artikel 21.
 2. De wederpartij dient het gehuurde uitsluitend te gebruiken voor datgene waarvoor het gehuurde gefabriceerd is. Het gehuurde dient door wederpartij te worden behandeld en op normale en gebruikelijke wijze te worden gebruikt.
 3. De wederpartij dient met het gehuurde om te gaan als een goed huisvader en dient tevens zorg te dragen voor passende en veilige opslag. Wederpartij is hierbij verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal en/of vernieling, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend): het (correct) gebruiken van (evt. meegeleverde) sloten en het afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden te plaatsen, vastketenen etc. van het gehuurde.
 4. Hoewel de overeengekomen einddatum van de huurtermijn indicatief is, heeft de wederpartij na verstrijken van deze termijn een teruggaveplicht.
 5. Indien wederpartij niet uiterlijk op de einddatum het gehuurde retourneert, om welke reden dan ook, is de wederpartij daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is.
 6. Indien het gehuurde niet aan het einde van de overeengekomen huurtermijn aan VTE Verhuur wordt geretourneerd/afgemeld, dan wel het gestelde in artikel 13.4 zich voordoet, wordt, na constatering hiervan door VTE Verhuur, aan wederpartij op de wijze als omschreven in artikel 7.3 de mogelijkheid geboden om het gehuurde alsnog te retourneren, dan wel alsnog aangifte te doen van diefstal. De huurtermijn eindigt in dit geval zodra het gehuurde alsnog geretourneerd c.q. afgemeld wordt, of op het tijdstip als omschreven in artikel 7.3, dan wel artikel 13.3. Indien de wederpartij het gehuurde na het verstrijken van de gestelde termijn niet heeft geretourneerd/geen aangifte heeft gedaan, is zij in verzuim.
 7. Voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt is wederpartij een vergoeding verschuldigd ter grootte van de huurprijs per dag. Indien het gehuurde vanwege diefstal niet geretourneerd wordt is de wederpartij  tevens de dagwaarde van de niet-geretourneerde zaak/zaken aan VTE Verhuur verschuldigd, alsmede een schadevergoeding. De schadevergoeding bedraagt 50% van de huurprijs voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode is overschreden.
 8. De wederpartij dient het gehuurde op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan VTE Verhuur te retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huurtermijn. De wederpartij dient de zaken gereinigd en op dezelfde wijze als zij de ontvangen heeft te retourneren. Extra arbeidstijd door niet/onvoldoende reinigen wordt in rekening gebracht.
 9. De wederpartij verplicht zich ertoe om alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde door hem of derden, te zullen betalen.
 10. Indien van toepassing dient de wederpartij er op haar kosten voor zorg te dragen dat zij, tijdig voor de levering van het gehuurde, beschikt over de benodigde vergunningen en goedkeuringen.
 11. Wederpartij is verplicht het dagelijkse onderhoud aan het gehuurde te verrichten. Indien de vereiste deskundigheid ontbreekt, dient de hulp ingeroepen te worden van VTE Verhuur en zijn kosten voor rekening van de wederpartij. Het door de wederpartij zelf verrichten van reparaties aan het gehuurde is niet toegestaan. Tenzij anders is overeengekomen, is de wederpartij bij verhuringen van een dermate lange termijn dat onderhoud door VTE Verhuur aan het gehuurde noodzakelijk is, de onderhoudskosten aan VTE Verhuur verschuldigd. De wederpartij blijft de huurprijs verschuldigd gedurende de periode dat het onderhoud door VTE Verhuur plaatsvindt.
 12. Het is wederpartij niet toegestaan zelf storingen te verhelpen/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel worden gemeld aan de verhuurder is wederpartij volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zijn.
 13. De wederpartij verplicht zich ertoe VTE Verhuur te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en VTE Verhuur hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is verboden.

 Artikel 13. Schade en verlies 

 1. Schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin de wederpartij voor het gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan, aan VTE Verhuur te worden gemeld.
 2. Alle schade die tijdens de huurperiode aan het gehuurde is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de wederpartij indien en voor zover vergoeding van die schade niet gedekt is door enige door de wederpartij afgesloten schadevergoeding. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde apparatuur.
 3. In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de wederpartij verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan VTE Verhuur te melden en van diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is wederpartij verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan VTE Verhuur te overleggen.
 4. In afwijking van het in artikel 7.3  gestelde geldt, voor zover het de ontvreemde zaak/zaken betreft, in dit geval als einddatum van de huurperiode; de datum waarop de zaak/zaken (vermoedelijk) zijn ontvreemd, zoals vermeld in het proces-verbaal. Voor eventuele overige zaken op dezelfde overeenkomst blijft de huur doorlopen tot de huurtermijn wordt beëindigd op een der in artikel 7.3 omschreven wijzen.
 5. Indien de wederpartij verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan VTE Verhuur te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering, waarvoor de in artikel 21 genoemde brand-/diefstalregeling geen dekking biedt.
 6. Bij diefstal of (economische) total-loss van het gehuurde, verplicht de wederpartij zich de schade aan VTE Verhuur te vergoeden tegen de dagwaarde. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht de wederpartij zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan/diefstal van onderdelen en/of toebehoren van het gehuurde. Daarnaast blijft de wederpartij aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door VTE Verhuur geleden schade (zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend): expertisekosten, omzet- en/of winstderving etc.).
 7. Voor vermiste zaken, waarvoor door VTE Verhuur reeds de dagwaarde aan de wederpartij is doorbelast en die later alsnog door de wederpartij wordt gevonden en geretourneerd is de wederpartij de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze wordt door VTE Verhuur in mindering gebracht op de aan de wederpartij te retourneren vergoeding van de dagwaarde.
 8. De door of namens VTE Verhuur gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde, komt rechtstreeks voor rekening van de Wederpartij. De wederpartij verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van wederpartij wordt uitgevoerd, door VTE Verhuur en in specifieke gevallen door een door VTE Verhuur aangewezen erkend expertisebureau, indien dit door VTE Verhuur wenselijk wordt geacht.
 9. De wederpartij wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft.

Artikel 14. Gebreken

 1. De wederpartij zal op het tijdstip van afname de gehuurde zaken inspecteren op uiterlijk waarneembare gebreken en de aangeboden afleverbon voor goede ontvangst tekenen. Daarbij zal de wederpartij alle eventuele gebreken vermelden op het betreffende document. De zaken worden geacht in goede staat en conform de overeenkomst te zijn afgeleverd, indien en voor zover op voormelde documenten niet anders is vermeld.
 2. Klachten van de wederpartij die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare gebreken aan de zaken en die tijdens de in lid 1 genoemde inspectie zijn ontdekt, dienen door de wederpartij binnen 24 uur na levering, in schrift aan VTE Verhuur gemeld te worden.
 3. Gebreken die ten tijde van voornoemde inspectie niet zijn ontdekt en ook niet hierbij ontdekt hadden behoren te worden, moeten door de wederpartij binnen 48 uur na ontdekking hiervan aan VTE Verhuur ter kennis worden gebracht op dezelfde wijze als in lid 2 vermeld.
 4. In geval van schade, als bedoeld in artikel 13.1, dient de wederpartij dit binnen 48 uur na het ontstaan ervan aan VTE Verhuur te melden op dezelfde wijze als in artikel 13 vermeld. In deze schademelding wordt tevens de vermoedelijke schadehoogte aangegeven en aan VTE Verhuur de mogelijkheid geboden om binnen een redelijke termijn een (contra-/tegensprekelijke) expertise te laten uitvoeren. Voornoemde redelijke termijn bedraagt ten minste 2 weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de schademelding door VTE Verhuur.
 5. Iedere vorderingsrecht van de wederpartij jegens VTE Verhuur, betrekking hebbende op schade als bedoeld in artikel 13.1, vervalt indien:

  -          de schade en/of gebreken niet binnen de hiervoor in de leden 2, 3 en 4 gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan VTE Verhuur ter kennis zijn gebracht;

  -          de wederpartij geen/onvoldoende medewerking aan VTE Verhuur verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;

  -          de wederpartij de gehuurde zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of indien zij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder, voor de zaken, ongeschikte omstandigheden;

  -          de wederpartij, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van VTE Verhuur aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren;

  -          de zaak na ontdekking van de gebreken als bedoeld in lid 2 in gebruik wordt genomen, of indien na ontdekking als bedoeld in lid 3 het gebruik van de zaak wordt voortgezet;

  -          aan VTE Verhuur geen mogelijkheid tot (contra-/tegensprekelijke) expertise is geboden, zoals bedoeld in lid 4.

Artikel 15. Vervoer

 1. De wederpartij draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door haarzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De wederpartij is verplicht de gehuurde zaken te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de zaken en de wijze van transport. Dit geldt eveneens door de wederpartij die de zaken door VTE Verhuur aangeleverd krijgt en zelf zorg draagt voor het lossen en laden. De gehuurde zaken dienen zorgvuldig geladen te worden, zodanig dat tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading.
 2. Behoudens in schrift anders overeengekomen, dient de wederpartij, indien is overeengekomen dat de zaken door VTE Verhuur bij de wederpartij afgeleverd en/of opgehaald zullen worden, behulpzaam te zijn bij het laden/lossen van de zaken ter overeengekomen locatie. Indien de wederpartij niet voorziet in de noodzakelijke hulp bij het laden en/of lossen van het gehuurde, komen de hierdoor ontstane kosten voor rekening van de wederpartij.
 3. De transportkosten voor het vervoer van het gehuurde door VTE Verhuur naar wederpartij en van wederpartij naar VTE Verhuur zijn voor rekening van huurder.

Artikel 16. Aansprakelijkheid VTE Verhuur

 1. De aansprakelijkheid van VTE Verhuur is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging en letselschade, aan zaken en personen van de wederpartij, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan de gehuurde zaak of door opzet of grove schuld van VTE Verhuur. Tevens is aansprakelijkheid van VTE Verhuur beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade (hoe ook genaamd) hieronder mede verstaan huur/koop van vervangende zaak, omzet- en/of winstderving, vertragingsschade en stilstandschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De aansprakelijkheid van VTE Verhuur kan nimmer het orderbedrag (met een maximum van het bedrag ter hoogte van één termijnfactuur, dit wil zeggen huurtermijn van 4 weken, bij lange termijnverhuringen) te boven gaan, tenzij en voor zover op basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.
 3. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.

Artikel 17. Reserveren en annuleren

 1. Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken bij VTE Verhuur te reserveren, dit kan zowel telefonisch, per mail als middels de website. Bij het sluiten van de overeenkomst wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft en waartegen de zaken voor de wederpartij beschikbaar dienen te zijn, in onderling overleg bepaald en in de overeenkomst vastgelegd. Indien de wederpartij de gereserveerde zaken niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is de wederpartij desondanks gehouden de volledige huurprijs te voldoen.
 2. Onverminderd het voorgaande, kan de wederpartij de reservering voor het tijdstip van de terbeschikkingstelling van de gehuurde zaak, schriftelijk annuleren. De wederpartij zal alsdan echter de navolgende vergoeding verschuldigd zijn:

-          0% van de netto huurprijs, wanneer de annulering plaatsvindt eerder dan op de zevende dag voor de aanvang van de huurperiode;

-          25% van de netto huurprijs, wanneer de annulering plaatsvindt eerder dan op de vierde dag voor de aanvang van de verhuurperiode;

-          100% van de netto huurprijs, wanneer de annulering plaatsvindt later dan de derde dag voor de aanvang van de verhuurperiode.

Artikel 18. Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient het orderbedrag volledig voor of bij aanvang van de huurperiode via bankoverboeking of in contanten te worden voldaan.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, of op de factuur anders vermeld, dient in geval van facturatie, het orderbedrag binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan zonder enig recht op korting of verrekening. Na 14 dagen is 2% kredietbeperking van toepassing.
 3. Bij verhuur gedurende een langere termijn van minimaal 4 weken, wordt de huur per 4 weken aan VTE Verhuur vooruit betaald.
 4. De termijn voor bezwaar tegen een factuur verstrijkt 10 dagen na factuurdatum. Zonder schriftelijke toestemming van VTE Verhuur is de wederpartij niet bevoegd tot verrekening dan wel opschorting van de nakoming van de op haar rustende betalingsverplichting.
 5. Alle betalingen dienen te geschieden ter bedrijf van VTE Verhuur of op een door haar aan te wijzen rekening. In geval van betaling per bank of giro, geldt de dag van creditering van de rekening van VTE Verhuur als de dag van betaling.
 6. Indien de wederpartij niet binnen de gestelde termijn betaalt, is zij in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. Alsdan verbeurt de wederpartij, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 10% per jaar, berekend over het niet-betaalde bedrag. De rente is onmiddellijk opeisbaar  zonder nadere ingebrekestelling. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 340 exclusief omzetbelasting. Hetzelfde geldt indien incasso door VTE Verhuur mislukt ingevolge een ontoereikend saldo, danwel enig ander van de zijde van de wederpartij of voor diens risico komend beletsel.
 7. Betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien wederpartij meerdere facturen onbetaald laat strekt een betaling, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de één na oudste factuur enz.
 8. Tevens heeft VTE Verhuur, indien de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, voor zover mogelijk cumulatief, het recht tot/op:

-          Opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en/of daarmee direct samenhangende overeenkomsten, totdat betaling voldoende is zeker gesteld;

-          Gehele of gedeeltelijke (buitengerechtelijke) ontbinding van die overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten, zonder dat VTE Verhuur tot enige schadevergoeding is gehouden;

-          Vergoeding van de door VTE Verhuur geleden schade.

 1. In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging, liquidatie of ondercuratelestelling van de wederpartij, zullen alle overeenkomsten met de wederpartij zijn ontbonden, tenzij VTE Verhuur de wederpartij binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel van) een betreffende overeenkomst te verlangen. In dit geval is VTE Verhuur, zonder ingebrekestelling, gerechtigd de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de VTE Verhuur verder toekomende rechten.
 2. In elk van de in lid 8 en 9 genoemde gevallen, zijn alle vorderingen van VTE Verhuur op de wederpartij direct en in hun geheel opeisbaar, is de wederpartij gehouden tot onmiddellijke teruggave van de gehuurde zaken en heeft VTE Verhuur het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van wederpartij en deze te betreden teneinde de betreffende zaken  in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door VTE Verhuur geleden schade komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 19. Niet-toerekenbare tekortkoming

 1. Indien VTE Verhuur, wegens overmacht, enige verplichting jegens de wederpartij niet kan nakomen, wordt de nakoming hiervan opgeschort voor de duur van de overmachttoestand, met een maximum van twee maanden. Na deze twee maanden hebben beide partijen het recht de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, in schrift te ontbinden.
 2. VTE Verhuur is niet tot enige schadevergoeding jegens wederpartij gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen.
 3. Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van VTE Verhuur die van zodanige aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van VTE Verhuur gevergd kan worden. Hieronder mede verstaan: staking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, stortingen in het bedrijf van VTE Verhuur, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

Artikel 20. Eigendomsvoorbehouden zekerheid

 1. De gehuurde zaken blijven te allen tijden eigendom van VTE Verhuur, ongeacht de duur van de overeenkomst. Indien de wederpartij zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering. De overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de wederpartij blijft.
 2. De wederpartij is, behouden schriftelijke toestemming van VTE Verhuur, niet gerechtigd de gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden, onder te verhuren of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.
 3. De wederpartij zal VTE Verhuur onmiddellijk in schrift op de hoogte stellen indien de gehuurde zaak in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de gehuurde zaak. Indien de wederpartij kennis draagt van een mogelijk beslag op de gehuurde zaak, dient wederpartij VTE Verhuur hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, in ieder geval voordat het beslag wordt gelegd. Bovendien zal de wederpartij  aan VTE Verhuur op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de betreffende gehuurde zaak zich bevindt.
 4. Bij beslag op (een deel van) de gehuurde zaak, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de wederpartij, zal de wederpartij de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator, onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-) rechten van VTE Verhuur.
 5. Indien er goede grond bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de wederpartij verplicht op het eerste verzoek van VTE Verhuur terstond genoegzame en in de door VTE Verhuur gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen door nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is VTE Verhuur gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
 6. Indien de wederpartij aan het verzoek als bedoeld in lid 5, niet binnen 8 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, is artikel 18.10 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 21. Verzekering en afkoopregelingen

 1. Conform artikel 13 is wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan en verdwijning van het gehuurde voorgevallen tijdens de huurperiode, ongeacht of zij hieraan schuld heeft. De wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuurde, gezien het feit dat zij een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven zelfs niet door toeval of ingreep van een derde.
 2. De wederpartij is verplicht om het gehuurde op eigen kosten te verzekeren en verzekert te houden gedurende de huurperiode tegen alle schade aan het gehuurde, van welke aard ook, daaronder begrepen schade door brand en diefstal. Wederpartij zal in geval van schade zijn rechten op verzekeringspenningen cederen aan VTE verhuur zo deze daarom verzoekt; wordt een dergelijk verzoek niet gedaan, dan zal de wederpartij de ontvangen verzekeringspenningen aan VTE Verhuur afdragen.

Artikel 22. Slotbepaling en toepasselijk recht

 1. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van de verhuurvoorwaarden of van overeenkomsten, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. VTE Verhuur en wederpartij zijn gehouden bepalingen die nietig of vernietigd zijn te vervangen door geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met VTE Verhuur gesloten overeenkomst, zullen naar keuze van VTE Verhuur worden berecht door de bevoegde rechter, onder exclusieve toepassing van het Nederlandse recht.
 3. VTE Verhuur behoudt zich het recht voor de wederpartij in het arrondissement te dagvaarden alwaar zij haar statutaire zetel of kantoor houdt.
 4. Bij onenigheid over de uitleg van de verhuurvoorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.

 

©Copyright VTE Verhuur - versie 01/2018